Działalność Naukowa 2013

REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA

Struktura i ilość tematów naukowo – badawczych realizowanych w Zakładzie

  • Ilość usług naukowych 4
  • do tematów statutowych 3
  • do tematu wieloletniego 1
  • Ilość grantów z NCBiR 1
  • Łączna ilość tematów 5

Usługi do tematów statutowych

W ramach usługi badawczej do tematu statutowego nr 01-1.11.1 „Określenie zmian poziomu inbredu populacji zarodowej świń wynikających ze stosowania oceny metodą BLUP” wykonywano analizy porównania użytkowości potomstwa knurów krajowych i z importu. Porównywano wyniki oceny przyżyciowej pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia potomstwa żeńskiego knurów dla rasy białej zwisłouchej.

Celem tematu nr 01-1.09.1 „Określenie zależności pomiędzy cechami pokroju i klasyfikacją EUROP a zawartością mięsa w tuszy buhajów ras mięsnych” jest określenie zależności pomiędzy ilością mięsa w tuszy buhajków uzyskaną na podstawie desekcji, a cechami pokroju mierzonymi przyżyciowo oraz klasą tuszy ocenianą systemem EUROP.

W ramach tematu 06-1.03.1 „Wpływ żywienia granulatem z makuchu rzepakowego na przyswajanie aminokwasów egzogennych z treści pokarmowej oraz obecność wolnych aminokwasów w krwi karpia (Cyprinus Carpio L.), kroczkiem karpia obsadzono staw doświadczalny (Czajka) i staw kontrolny (Młyński Mały). W stawie doświadczalnym stosowano żywienie granulowaną mieszanką paszową z dodatkiem makuchu rzepakowego Polkarp, zaś w stawie kontrolnym tradycyjne żywienie ziarnem pszenicy.

W trakcie sezonu produkcyjnego monitorowano parametry wody tj.: temperaturę, zawartość rozpuszczonego tlenu, ChZT, BZT5, azotany, azotyny i fosforany. Z obu stawów trzykrotnie w trakcie sezonu produkcyjnego odłowiono po 6 szt. karpia, którym pobrano krew i wyizolowano surowicę do dalszych badań. Od każdej ryby pobrano próby mięśni, treści pokarmowej z przedniej i tylnej części jelita oraz wątrobotrzustki. Przedstawiony temat ma na celu ocenę wpływu żywienia karpia granulatem z makuchu rzepakowego lub ziarnem zbóż na dostępność i przyswajanie przez ryby aminokwasów egzogennych w pobieranym pokarmie.

Usługi do tematu wieloletniego

W ramach realizacji usługi do tematu „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” utrzymywano zwierzęta (60 krów, 100 owiec i 100 świń) zgodnie z wymaganiami określonymi w metodyce, zasadami dobrostanu oraz Normami i Wymogami Wzajemnej Zgodności (cross-compliance). Zbierane i analizowane są dane produkcyjne zwierząt a u wybranych wykonywane były pomiary biofizyczne. Z każdego gatunku wybierano zwierzęta, od których pobierano próby krwi w celu oznaczania w niej poziomu hormonu stresu.

PROJEKT CELOWY (GRANT) z NCBiR

Realizowano PROJEKT CELOWY nr 6ZR9 2009C/07225 „Opracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o biogazownię rolniczą i turbinę wiatrową”, w ramach którego wykonywane były sukcesywnie analizy substratów stałych i ciekłych, receptur wsadowych z udziałem substratów ciekłych (gnojówka bydlęca i gnojowica świńska oraz woda po fermentacyjna) i stałych (kiszonka z traw, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, odpady warzywne, obornik bydlęcy i świński). Badano efektywność energetyczną poszczególnych receptur: produkcję biogazu, energii elektrycznej i cieplnej. W uzyskanym w wyniku zgazowania dygestacie wykonywano analizy na zawartość: azotanów, azotynów, związków fosforu i potasu, metali ciężkich Pb, Cd, Zn, Cu określano pH oraz zawartość suchej masy.

Działalność laboratorium

W laboratorium wykonywane są analizy chemiczne na potrzeby realizowanych tematów badawczych.

Wykonywane są analizy: suchej masy, BNW, popiołu, tłuszczu, włókna w różnego rodzaju substancjach organicznych: paszach objętościowych (kiszonkach, sianokiszonkach), treściwych, niedojadach, TMR, substratach dla Agrobiogazowni, masie pofermentacyjnej, nawozach.

Prowadzono kontrolę jakości mleka ekologicznego wprowadzonego do sprzedaży. W mleku oznaczono skład chemiczny (tłuszcz, białko, laktozę, suchą masę beztłuszczową oraz składniki mineralne), liczbę komórek somatycznych oraz ogólną liczbę bakterii.

Na potrzeby produkcji zwierzęcej Zakładu analizowano kiszone ziarno kukurydzy (CCM), kiszonkę z traw, kiszonkę z kukurydzy na zawartość: suchej masy, białka, tłuszczu, włókna surowego, popiołu, lotnych kwasów tłuszczowych.

Badano siłę kiełkowania materiału siewnego różnych gatunków roślin.

Więcej w tej kategorii: « Publikacje Publikacje rok 2010 »