Historia Firmy

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski świętujący jubileusz 65-lecia w 2010 roku ma znaczący udział w osiągnięciach nauk zootechnicznych i przyrodniczych, w kształtowaniu wielu znakomitych uczonych i praktyków, którzy chlubnie zapisali się na kartach historii dorobku polskiej zootechniki, przyczynili się do osiągnięć Zakładu przez te 65 lat. Czerpiąc z mądrości i doświadczeń łatwiej było sprostać kolejnym, niełatwym ale jakże inspirującym wyzwaniom współczesnej nauki i rolnictwa. Zespół naukowy Grodźca swój plan badań zawsze ukierunkowywał na potrzeby nauki i praktyki rolniczej.

Rozwój naukowy – ekonomiczno-produkcyjny Zakładu w Grodźcu Śląskim datuje się od 18 kwietnia 1946 roku, tj. od dnia przejęcia przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego gospodarstw będących we władaniu Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Bielsku. 


I tak Zakład Doświadczalny w Grodźcu:

• w latach 1946–1950 należał do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Okres ten związany z odbudową zdewastowanych i praktycznie pozbawionych obsady zwierząt gospodarstw, remontami licznych budynków gospodarskich można nazwać żmudnym okresem organizowania materialnej bazy badawczej i tworzenia kadry pracowników naukowych. W tym okresie skompletowano obory bydła czerwonego polskiego i duńskiego, sprowadzono stadninę koników polskich, założono chlewnię świń rasy puławskiej, utworzono stado owiec: cakle, cakle siedmiogrodzkie, fryzy.

• w latach 1950–1956 należał do Instytutu Zootechniki w Krakowie

W Zakładzie Doświadczalnym IZ w Grodźcu Śląskim powstały działy naukowe: hodowli bydła, hodowli owiec, hodowli trzody chlewnej, użytków zielonych, laboratorium paszoznawcze, laboratorium izotopowe. Lata te charakteryzowały się wzrostem środków na inwestycje zarówno naukowe jak również mieszkaniowe i kapitalne remonty. W okresie tym rozpoczęto realizację budowy fermy doświadczalnej dla bydła, owczarni i fermy budkowo-okólnikowej dla trzody chlewnej.

• w latach 1956–1961 Zakład przekazany Polskiej Akademii Nauk - do jej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt, a w 1958 roku do Zakładu Hodowli Doświadczalnej Zwierząt

Okres ten charakteryzował się bardzo intensywnym rozwojem Zakładu, uzyskanym dzięki stworzeniu warunków materialnych dla rozwoju działalności naukowej i gospodarczej. W tym okresie zakończono budowę rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji: dróg wewnętrznych, stelefonizowano Zakład. Całe gospodarstwo Grodziec wraz z osiedlem mieszkaniowym zostało zaopatrzone w wodociągi, kanalizację i gaz. Nastąpił rozwój przede wszystkim w zakresie produkcji roślinnej, uzyskiwano coraz wyższe plony zbóż, rzepaku, kukurydzy na zielonkę, użytków zielonych. Zwiększyło się pogłowie zwierząt, poprawiła się jakość inwentarza pod względem genetycznym, w efekcie dając wzrost wydajności w produkcji mleka.

• w latach 1962–1994 należy do Instytutu Zootechniki w Krakowie

Instytut Zootechniki, jako resortowy instytut naukowo-badawczy, był statutowo zobligowany do prowadzenia prac na rzecz produkcji zwierzęcej, a więc o charakterze badań stosowanych. Zakładowi Doświadczalnemu w Grodźcu z racji wysoko przygotowanej kadry naukowej pozostawiono dużą swobodę w wyborze tematyki badawczej. Organizacja pracy w Grodźcu zapewniała powiązanie doświadczalnictwa z produkcją zwierzęcą i roślinną. Na przestrzeni tych lat, dzięki stawianym wysokim zadaniom nastąpiła poprawa efektywności zarówno w produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Zakład w Grodźcu szczycił się dorobkiem hodowlanym, uzyskując na dorocznych wojewódzkich wystawach hodowlanych medale i dyplomy uznania.

•  w latach 1994 nadal należy do Instytutu Zootechniki w Krakowie

Zakład Doświadczalny w Grodźcu wzmocnił znacząco swoją pozycję na rynku. Celami nadrzędnymi w tym okresie były poprawa jakości realizowanych prac badawczych oraz zdecydowana poprawa rentowności produkcji.


By zrealizować te zadania przeprowadzono restrukturyzację:

MAJĄTKU

•  sprzedano zbędny sprzęt i maszyny, nieruchomości, co pozwoliło na zakup nowoczesnych maszyn(m.in. ciągnik i kombajn John Deere, sieczkarnia CLAAS, ciągnik ZTS,ładowacz UNC, rozsiewacz nawozów, gniotownik Murska),

• unowocześniono systemy udojowe, by sprostać wymogom Unii Europejskiej,

• wprowadzono do obór wozy paszowe,

• zmodernizowano budynki i budowle, co znacząco wpłynęło na poprawę dobrostanu zwierząt,

• zastosowano silosy zbożowe zamiast tradycyjnych magazynów,

• zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy, centralę telefoniczną.

• zrealizowano znaczącą inwestycję budowy obory kurtynowej w Kostkowicach

• zmodernizowano obiekty fermy trzody chlewnej w Kostkowicach

ZATRUDNIENIA

• w wyniku przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia, zlikwidowano zbędne stanowiska, poprawiono wydajność pracy, zatrudniono pracowników o wysokich kwalifikacjach

ORGANIZACJI

• Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim od 2.10.2000 r. zmienił formę prawną swojej działalności, przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,

• Obniżono koszty działalności Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu, poprawiła się jego sytuacja finansowa.

Zrealizowano ponadto znaczące inwestycje:

• Modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego dla potrzeb produkcji biodiesla tworząc agrorafinerię

• Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,6 MW

Więcej w tej kategorii: « Rejestr przedsiębiorców Misja firmy »