BIOGAS&EE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

09.06.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE AUDYTU PRAWNO-FINANSOWEGO

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. zaprasza do składnia ofert na wykonanie audytu prawno-finansowego.

Zakres audytu:

  • analiza finansowa: na podstawie danych pochodzących ze sprawozdania finansowego (bilans, rachunki zysków i strat), analizy zmian w kapitałach, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Ma odpowiedzieć na pytanie jaka jest aktualna kondycja ekonomiczna Spółki. Stan zobowiązań i należności. Jaki stąd mogą wynikać ryzyka dla funkcjonowania Spółki.
  • analiza prawna: ocena zawartych umów (w tym z pracownikami, kontrahentami), posiadane zezwolenia, prawa własności, a także toczące się postępowania sądowe, karne i administracyjne. Ocena ryzyk wynikających z prowadzonej działalności w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (zwłaszcza ze środków publicznych).

Ewentualne dalsze obszary analizy:

  • ocena efektywności poszczególnych gałęzi działalności gospodarczej Spółki
  • ocena płynności finansowej i sytuacji podatkowej Spółki.

Zakres czasowy analizy – dwa warianty kosztowe:

  • 2020 rok i pierwszy kwartał 2021 r.
  • lata 2018, 2019, 2020 i pierwszy kwartał 2021 r.

Ofertę prosimy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 roku osobiście w siedzibie Zarządu w Jaworzu przy ul. Zacisznej 116, drogą pocztową na ww. adres lub drogą elektroniczną (sekretariat@zdgrodziec.edu.pl).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Spółki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 815 40 26.